Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Werkwijze

U kunt u of uw kind hier aanmelden. Zodra u zich heeft aangemeld zullen we contact met u opnemen voor een intake gesprek.

Intake gesprek

Tijdens dit gesprek zullen de persoonsgegevens worden geregistreerd en de hulpvraag wordt nader besproken. De voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem, worden in kaart gebracht. Mogelijk wordt er al gestart met een onderzoek om een logopedische diagnose te kunnen stellen en zullen er al opdrachten of adviezen voor thuis meegegeven worden. Neem bij het eerste consult de volgende gegevens mee:

  • de verwijsbrief van de huisarts of tandarts
  • geldig legitimatiebewijs
  • ondertekend behandelcontract (wordt u per mail toegestuurd bij de afspraakbevestiging)
  • vragenlijst (wordt u per mail toegestuurd bij de afspraakbevestiging)

Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen duren. Na het onderzoek zullen wij in overleg met u de vervolgaanpak bepalen.

Deze kunnen er als volgt uitzien:

  • Er wordt gestart met de behandeling
  • U krijgt adviezen om eerst thuis te proberen de klachten te verhelpen, logopedische hulp is (nu) niet direct nodig/wenselijk eventueel wordt een vervolgafspraak ingepland.
  • U wordt doorverwezen naar een specialist

Logopedische behandeling

In de meeste gevallen is de behandeling één keer per week. Een afspraak duurt een 25 minuten. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de soort en ernst van de hulpvraag. Tijdens de behandeling worden er oefeningen voor thuis meegegeven.

Bij kinderen wordt de behandeling spelenderwijs aangepakt. U wordt als ouder/verzorger betrokken bij de behandeling, zodat u op de hoogte blijft en samen met het kind kunt oefenen. Het is wenselijk als ouder(s) bij de behandeling aanwezig zijn.

Na enige tijd vindt er een evaluatie plaats van het verloop van de behandelingen. Er wordt dan besloten of de behandelingen worden voortgezet of kunnen worden beëindigd.

Afsluiting logopedie

Wanneer het behandeltraject wordt afgerond wordt er een eindverslag gemaakt. Dit is een verslag voor u en voor de verwijzend arts. Indien nodig zien we u terug voor controle.

De ervaring leert dat een probleem in sommige gevallen een multidisciplinaire aanpak vereist. Om die reden hebben wij veel contact met onder andere collega logopedisten, leerkrachten, intern en/of ambulant begeleiders, huisartsen, neurologen, revalidatieartsen, consultatiebureau, peuterspeelzalen, integrale vroeghulp, tandartsen, orthodontisten en andere (para)medici.

Kwaliteit

Om de zorg voor cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hechten wij veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. Wij zijn lid van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Ook staan wij persoonlijk allemaal ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Zeer regelmatig houden wij ons bezig met deskundigheidsbevordering, door het bijhouden van vakinhoudelijke literatuur, het volgen van vakinhoudelijke bij- en nascholing en het bijwonen van congressen. Daarnaast zijn wij aangesloten bij een kwaliteitskring van de NVLF

Privacy

Tijdens behandelingen nemen wij kennis van feiten van vertrouwelijke aard en daar gaan wij zorgvuldig mee om. De Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zal worden nageleefd. Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. Alleen met uw toestemming zullen andere betrokkenen dan uw verwijzer, zoals de leerkracht, op de hoogte worden gesteld van het verloop en resultaat van de behandeling.
Patiëntgegevens worden op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden de gegevens vernietigd.

Klachten

Ondanks onze zorgvuldige werkwijze, kan het gebeuren dat er klachten zijn. Mocht dit het geval zijn horen wij dit graag van u, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Logopedie de Bron volgt met betrekking tot klachten Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en is aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici. Als uw klacht niet naar behoren wordt behandeld kunt u zich tot hen wenden. Voor meer informatie zie  www.klachtenloketparamedici.nl.

Afspraak afzeggen

 U dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan door uw behandelend logopedist te bellen en de voicemail in te spreken of door een mail of app te sturen.
Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt bij u persoonlijk in rekening gebracht. De verzekering dekt deze kosten niet.

Logopedie in de basisverzekering

Logopedie de Bron is bij alle zorgverzekeraars aangesloten. De basisverzekering vergoedt in de meeste gevallen de logopedische behandelingen tot 18 jaar volledig indien u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts. Vanaf 18 jaar betaalt u een deel zelf via het eigen risico.

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Het tarief per zitting verschilt per zorgverzekeraar. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) zullen de vergoedingen door uw zorgverzekeraar verrekend worden met het verplichte eigen risico. Voor bepaalde behandelingen geldt een ander tarief (zoals bijv. behandeling aan huis of pre verbale logopedie).Voor meer informatie over de vergoedingen verwijzen wij u naar de zorgverzekeraar.

U dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen.
Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt bij u persoonlijk in rekening gebracht. De verzekering dekt deze kosten niet.

Aan het einde van de behandeling ontvangt u een eindverslag. Op verzoek is extra verslaglegging of overleg op locatie mogelijk. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering en zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.

Responsive Menu